STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

 

Fotosoutěž #twistbottlechellange na Instagramu (dále také jako „statut“)

 

Smyslem tohoto statutu je úplná úprava pravidel soutěže „Soutěž #twistbottlechallenge“ probíhající na sociální síti Instagram (dále jen „soutěž“), tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k soutěžícím.

 

Výňatky z tohoto statutu či zkrácená pravidla soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

 

Tento statut může být kdykoli pozměněn pouze formou písemných dodatků či aktualizac odsouhlasených pořadatelem soutěže a to s účinností od okamžiku zveřejnění jeho změny na http://www.fanta.cz/cs/home/.

 

1 POŘADATEL SOUTĚŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCE, ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

 

1.1 Pořadatelem soutěže je Coca-Cola Services n.v., sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel, Belgie, VAT (DIČ): BE0462.525.791. (dále jen „pořadatel“).

 

1.2 Organizátorem soutěže je Coca-Cola Services n.v., sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel, Belgie, VAT (DIČ): BE0462.525.791. (dále jen „organizátor“).

 

1.3 Technické zabezpečení soutěže zajišťuje Coca-Cola Services n.v., sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel, Belgie, VAT (DIČ): BE0462.525.791. (dále jen „technický správce“).

 

2 DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE

 

2.1 Soutěž bude probíhat na území České republiky na sociální síti Instagram v době od 17. 4. 2017 00:00:01 hod do 21. 4. 2017 24:00:00 hod včetně (dále také jako „doba trvání soutěže“), když tato pravidla jsou platná pro území České republiky.

 

2.2 Dotazy tykající se pravidel uvádějte do přímé zprávy na Facebooku Fanta.

 

3 VÝHRY V SOUTĚŽI, SOUTĚŽNÍ VIDEA NEBO SMYČKY BOOMERANG

 

3.1 Výhry v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly soutěže pro získání výher.

 

3.2 Výhrami v soutěži jsou:

 

2ks elektronické vstupenky na festival Utubering pro každého jednoho 1 výherce.

 

Celkový počet výher dohromady pro ČR je 46 vstupenek pro 23 výherců. Přičemž 15 výherců získá vždy 2 vstupenky, tedy dohromady 30 vstupenek na Utubering Praha 29. 4. 2017 a 8 výherců získá vždy 2 vstupenky, tedy dohromady 16 vstupenek na Utubering Brno 6. 5. 2017. Celková hodnota 1 výhry je 1110 Kč za 2 vstupenky.

 

 

 

3.3 Výherce bude organizátorem kontaktován na sociální síti Instagram v soukromé zprávě a to nejpozději do 25. 4. 2017 včetně.

 

3.4 Každý soutěžící může zaslat do soutěže neomezený počet videí nebo boomerang smyček, může však získat v rámci celé soutěže pouze jednu výhru. Nárok na výhru soutěžící získá splněním podmínek určených těmito pravidly a potvrzením o akceptaci výhry zaslané z profilu fantaczechrepublic na síti

 

Instagram dle bodu 5.1 statutu.

 

3.5 Soutěžící přihlášením na sociální síti Instagram a následnou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s úplnými pravidly soutěže, jakož i potvrzuje a nese plnou odpovědnost za to, že je autorem soutěžního videa nebo boomerang smyčky a že osoby, které budou případně na videu nebo boomerang smyčce zachyceny, udělily souhlas s jejich zveřejněním. V případě soutěžícího mladšího 18 let nese odpovědnost za prokázání uděleného souhlasu se zveřejněním podoby třetích osob zákonný zástupce nezletilého soutěžícího.

 

3.6 Videem či Boomerang smyčkou zařazenými do soutěže (dále také jako „soutěžní video“) se rozumějí:

 

Videa nebo boomerang smyčky pořízené s novou twist lahví Fanta, kde soutěžící dělá twist bottle challenge (tedy vyhození nové lahve Fanta do vzduchu, která by pak měla dopadnout a zůstat nehybně stát), které budou umístěny na veřejném instagramovém profilu a budou obsahovat hashtagy

 

#twistbottlechallenge #fantarevoluce, a zároveň #utuberingpraha nebo #utuberingbrno dle prefernce soutěžícího, které vstupenky chce vyhrát. Soutžící může uvést jen jeden hashtag s lokalizací, tedy buď

 

#utuberingpraha nebo #utuberingbrno

 

(Vyobrazení soutěžních lahví FANTA s novou twist lahví je uvedeno v příloze 1 těchto pravidel)

 

3.7 Soutěžící bere na vědomí, že zasláním videa nebo boomerang smyčky do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění soutěžícího disponovat videem či právy k němu (např. právy osob zachycených na videu nebo boomerang smyčce). Zasláním videa nebo boomernag smyčky uděluje účastník pořadateli právo bezúplatně a časově, místně i množstevně neomezeně disponovat s videem nebo boomerang smyčkou, a to jakýmkoliv způsobem užití (včetně jeho úprav), zejména právo užít soutěžní videa nebo boomerang smyčky k marketingovým účelům společnosti Coca-Cola (propagaci služeb a výrobků pořadatele) a jejich následnému šíření na sociálních sítích či vystavení na http://www.fanta.cz/cs/home/ . V případě, že dojde soutěžícím ke zneužití videa třetí osoby, tedy například pokud soutěžící zařadí do soutěže video nebo boomereng smyčku, k němuž nemá autorská práva nebo souhlas zobrazené osoby, může se toto jednání stát předmětem řízení ze strany soudních či správních orgánů.

 

Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah videí nebo boomerang smyček, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na videu nebo na boomerang smyčce či užitím videa ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito pravidly. Každý soutěžící je povinen při pořizování videí a boomerang smyček dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na videu nebo boomerang smyčce a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Nahráním videa nebo boomerang smyčky do soutěže dává soutěžící vůči

 

 

 

pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto bodu pravidel, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

 

4 ÚČAST V SOUTĚŽI

 

4.1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 13 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jako "soutěžící" nebo „účastník“), když v případě účasti osoby mladší 18let je účast možná jen s prokazatelným souhlasem zákonného zástupce jak s pravidly této soutěže, tak s užitím osobních údajů nezletilého účastníka a se zasíláním obchodních sdělení. V případě výhry osoby mladší 18 let je vyžadován souhlas zákonného zástupce i s převzetím výhry.

 

4.2 Každé soutěžní video nebo boomerang smyčka musí ve statusu obsahovat #twistbottlechallenge #fantarevoluce, a zároveň #utuberingpraha nebo #utuberingbrno dle prefernce soutěžícího. Video nebo boomerang smyčka bez přidaných hashtagů # nebude zařazeno do soutěže.

 

4.3 Zasláním, resp. nahráním video nebo boomerang smyčky na Instagram soutěžící akceptuje tato úplná pravidla a podmínky soutěže, potvrzuje, že se s nimi seznámil a zavazuje se je bez výhrad dodržovat.

 

4.4 Vítězná soutěžní videa nebo boomerang smyčky, jsou ta, která vybere odborná porota jako nejkreativnější. Jejich autoři, resp. soutěžící, kteří tato soutěžní videa nebo boomerang smyčky do soutěže zaslali, získají výhru. Hodnoceny budou společně všechny do soutěže řádně zaslané videa nebo boomerang smyčky v České republice.

 

Nejlepší videa nebo boomerang smyčky vybere tříčlenná odborná porota. Tříčlenná odborná porota bude složena ze zástupců pořadatele, tedy společnosti Coca-Cola.

 

4.5. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, organizátorovi, technickému správci či jiným spolupracujícím osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Ze soutěže jsou rovněž vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu nebo pravidla soutěže v tomto statutu uvedená poruší či nebudou hrát fair play. Na osoby ze soutěže vyloučené se hledí, jako by se soutěže nezúčastnily. O vyloučení osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel soutěže.

 

4.6. Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědní za jakoukoliv případnou technickou poruchu na straně sociální sítě Instagram. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za nenahrání nebo pozdní nahrání soutěžního videa nebo boomerang smyčky na instagramový profil z důvodu technického připojení k síti či z jakéhokoli jiného důvodu.

 

4.7 V případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí, že soutěžní video nebo boomerang smyčka bylo nahráno na veřejný instagramový profil v rozporu s pravidly soutěže a bez příslušných souhlasů zákonných zástupců nezletilého soutěžícího či bez souhlasu třetích osob zobrazených na soutěžním videu, soutěžícího ze soutěže vyloučí.

 

 

 

5 ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI

 

5.1 O své výhře bude soutěžící vyrozuměn prostřednictvím soukromé zprávy z profilu Fantaczechrepublic v síti Instagram. Výherce výhry je následně povinen zpět do 2 kalendářních dnů od obdržení potvrzující zprávy dle instrukcí kontaktovat organizátora a sdělit svou emailovou adresu, jméno a příjmení a kontaktní telefonní číslo pro účely zaslání elektronické vstupenky na festival UTUBERING 2017. To i pro případ, že se jméno soutěžícího neshoduje s názvem (přezdívkou) jeho profilu, ze kterého soutěžil.

 

5.2 Pořadatel ani organizátor soutěže nenesou odpovědnost za nedoručení výhry způsobené jinými subjekty či okolnostmi. Výhra bude zaslána do 3 dnů ode dne, kdy soutěžící odešle zprávu dle bodu 5.1 pravidel.

 

V případě, že výherce udá emailovou adresu chybnou či neexistující, nebo neodešle zprávu dle bodu 5.1., popřípadě si výhru po oznámení nevyzvedne, zaniká mu tím nárok na výhru, jakož i další nárok na jakoukoliv jinou kompenzaci.

 

5.3 Nesplní-li výherce včas a řádně podmínky soutěže, zejména pak podmínky dle bodu 5.1, je takový výherce ze soutěže vyloučen, jeho nárok na výhru zaniká a výhru získává ten soutěžící, jehož soutěžní video nebo boomerang smyčka se umístilo jako další v pořadí.

 

6 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

6.1 Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.

 

6.2. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo dobu trvání soutěže kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit, pravidla soutěže změnit anebo soutěž zrušit bez jakékoliv náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách soutěže http://www.fanta.cz/cs/home/ .

 

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být soutěžícím výhercům dodány v souladu s těmito pravidly.

 

6.4. Pořadatel rovněž neodpovídá za nedoručení, příp. za prodlení při doručení výhry z důvodů spočívajících na straně soutěžícího-výherce. Pořadatel dále neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, nedoručení anebo pozdní doručení výher z důvodů spočívajících na straně subjektu, jehož prostřednictvím budou výhry doručovány.

 

6.5 Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejich užíváním.

 

6.6. Zasláním videa nebo boomerang smyčky do soutěže soutěžící rovněž vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. a uděluje souhlas s poskytnutím a zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, a to na dobu 10 let, případně až do odvolání svého souhlasu, a souhlasí se zveřejňováním svého jména, příjmení, podobizny, obrazového či zvukového

 

 

záznamu ve sdělovacích prostředcích, na propagačních materiálech pořadatele a organizátora a na internetových, instagramových a facebookových stránkách.

 

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Coca-Cola Services n.v., sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel, Belgie, VAT (DIČ): BE0462.525.791. Udělení výše uvedeného souhlasu soutěžícího je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Registrací do soutěže rovněž vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou až do odvolání souhlasu.

 

Souhlasy uvedené v bodu 6.6. pravidel mohou být kdykoliv bezplatně odvolány na adrese sídla pořadatele, event. organizátora. O ceny může soutěžit pouze ten soutěžící, který udělil souhlas s marketingovým zpracováním dat.

 

6.7. Soutěž pořádaná na Instagramu není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram. Instagram za ni nikterak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěže nejsou poskytovány Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, resp. organizátorovi soutěže, nikoliv Instagramu.

 

6.8. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace provozovateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Instagram, resp. společnosti tuto síť vlastnícím a provozujícím. Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Instagram uvedené na https://help.instagram.com/478745558852511

 

6.9. Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování či Instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Instagram. Instagramový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

 

6.10. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na http://www.fanta.cz/cs/home/ . Úplná pravidla a statut soutěže jsou uloženy u organizátora soutěž;e.

 

Příloha č. 1 vyobrazení soutěžních lahví: Soutěžní lahve 0,5l PET